Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Drepturile succesorilor asociatului

Valentin CIURIC | Sfatul Avocatului

Unul dintre avantajele companiilor este continuitatea activităţii indiferent de durata vieţii asociaţilor. De exemplu, cea mai veche companie din lume este Kongo Gumi Co., o companie japoneză de construcţii care a funcţionat independent peste 1 400 de ani. Revista Profit continuă rubrica „Sfatul Avocatului” cu o analiză a drepturilor succesorilor în cazul decesului unuia dintre fondatori ai societăţii cu răspundere limitată (SRL) în contextul modernizării legislaţiei. Potrivit statisticilor, 61% din cele peste 163 mii de persoane juridice şi întreprinzători individuali înregistraţi la data de 1 iulie 2019 erau SRL. Rubrica este susţinută de avocatul Valentin CIURIC, magistru în dreptul afacerilor.

Capitalul social al societăţii comerciale este expresia valorică, exprimată în lei, a tuturor aporturilor cu care fondatorii contribuie la formarea patrimoniului (bani, imobile etc.). Capitalul social este divizat între asociaţi în părţi sociale, adică fracţiuni ale căror cuantum se stabileşte în funcţie de cuantumul aportului (de ex: 50%, 25%, 25%) şi include toate drepturile şi obligaţiile asociatului. (Potrivit Legii cu privire la SRL,  la data înregistrării de stat a societăţii, fondatorii acesteia devin asociaţi.)  Partea socială deţinută este considerată un bun al asociatului, de aceea în cazul decesului aceasta va fi moştenită de succesori de rând cu alte active (terenuri, automobile, depuneri băneşti) şi pasive (datorii ale decedatului).

Drepturile succesorului. Succesorul testamentar (cel a cărui nume este menţionat în testamentul asociatului decedat) sau cel legal (de ex. copiii, nepoţii, soţul/soţia, părinţii, buneii, alte rude conform legii) se consideră că a acceptat moştenirea implicit dacă nu a refuzat expres în termen de 3 luni din momentul aflării despre decesul asociatului. Este un concept nou pentru legislaţia noastră preluat din dreptul german. La fel, succesorul este în drept să accepte expres moştenirea prin depunerea unei declaraţii de acceptare a moştenirii în acelaşi termen. Succesorul nu mai este obligat să prezinte un extras din Registrul de stat al persoanelor juridice deţinut de Agenţia Servicii Publice (ASP), deoarece bunurile moştenite nu se mai indică în certificatul de moştenitor.

Succesiunea părţii sociale reprezintă de fapt trecerea succesorului în locul asociatului decedat şi beneficierea de toate drepturile pe care le avea asociatul, inclusiv de a participa la conducerea companiei, de a primi dividende sau de a primi o parte din bunurile societăţii în caz de lichidare.

Succesorul căruia îi revine cota parte din capitalul social poate opta pentru una din următoarele opţiuni: a) renunţarea la moştenire în favoarea unui alt comoştenitor sau fără indicarea beneficiarului; b) vânzarea cotei succesorale la etapa procedurii notariale; c) vânzarea părţii sociale înainte de înregistrare sau după; d) păstrarea calităţii de asociat şi obţinerea dividendelor din activitatea companiei. Succesorul poate identifica şi alte modalităţi de valorificare a drepturilor în dependenţă de specificul companiei şi numărul asociaţilor.

Înregistrarea dreptului. Până la operarea modificărilor din 28 iulie 2017 în Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată nr. 135/2007, înregistrarea dreptului asupra părţii sociale era condiţionată de permisiunea din partea celorlalţi asociaţi prin modificarea actului de constituire de către Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA). La 26 septembrie 2016, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale aceste prevederi, întrucât afecta dreptul de proprietate a părţilor sociale moştenite, garantat de art. 46 alin. (6) din Constituţie.

Actualmente, potrivit art. 25 alin. (11) din Legea nr. 135/2007, în cazul dobândirii părţii sociale prin succesiune, succesorul dobândeşte de drept calitatea de asociat de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice dacă actul de constituire nu prevede că dobândirea acestei calităţi este condiţionată de acordul asociaţilor.
Astfel, succesorul este în drept să se înregistreze în calitate de asociat în baza certificatului de moştenitor la ASP fără a fi necesar modificarea actului de constituire de către AGA.

În cazul în care actul de constituire prevede că dobândirea de către succesor a calităţii de asociat este condiţionată de acordul asociaţilor, iar acordarea unei astfel de calităţi succesorului îi este refuzată, atunci orice asociat sau societate este obligată să dobândească partea socială a succesorului.

În cazul în care, în termen de 3 luni de la data prezentării de către succesor a certificatului de moştenitor, niciunul dintre asociaţi şi nici societatea nu dobândesc partea socială, succesorul dobândeşte de drept calitatea de asociat, fiind în drept să solicite personal operarea modificărilor.

Existenţa testamentului. Testamentul este un act întocmit doar de către asociat prin care acesta indică expres numele succesorului şi bunurile care urmează să le primească după decesul său. Succesor testamentar poate fi orice persoană, inclusiv care nu se află în relaţii de rudenie. În acest caz, partea socială va trece la succesorul indicat, iar rudele decedatului nu vor fi în drept să pretindă la partea socială din companie.

Totuşi, legea oferă garanţii moştenitorilor legali de clasa întâi, părinţilor decedatului, precum şi soţului supravieţuitor de a primi independent de conţinutul testamentului cel puţin ½ din cota succesorală ce i s-ar fi cuveni dacă nu ar fi existat testamentul, în cazul în care la data deschiderii moşteniri, decedatul avea nemijlocit obligaţii de întreţinere a rudei conform Codului familiei (rezerva succesorală).

Preţul părţii sociale. Asociaţii sau societatea va cumpăra partea socială a succesorului la un preţ nu mai mic decât cel mai mare preţ dintre preţurile oferite de asociat/asociaţi sau de societate şi preţul determinat pe baza valorii activelor nete la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părţii sociale dobândite prin succesiune. Valoarea activelor nete se confirmă de către un auditor. La acordul părţilor, preţul părţii sociale va fi determinat de un evaluator pe cheltuiala societăţii comerciale.


După înregistrarea dreptului asociatul-succesor este în drept să vândă partea socială la un preţ stabilit de sine însăşi.

La partajarea părţii sociale între mai mulţi moştenitori urmează să se ţină cont de modificările substanţiale ale dreptului succesoral (clasele de moştenitori legali, acceptarea succesiunii, partajarea masei succesorale) operate la 1 martie 2019 prin Legea de modernizare a Codului Civil.

 

În cazul în care există mai mulţi moştenitori averea rămasă se va partaja între succesori în baza art. 2498-2514 din Cod Civil. În cazul în care partea socială din companie nu este divizibilă, succesorii vor trebui să decidă modul de partajare, iar în caz de litigiu să se adreseze în judecată.

 

Codul Civil prevede câteva priorităţi de a primi partea socială pentru anumiţi succesori. Astfel, succesorul care a fost co-asociat cu decedatul are dreptul preferenţial de a dobândi partea socială. În cazul în care mai mulţi comoştenitori invocă drepturile preferenţiale, se va ţine cont de durata participării personale a solicitantului în acea activitate înainte de data deschiderii moştenirii.


Pentru a evita în viitor litigiile de partaj a părţii sociale între succesori, asociatul poate întocmi un testament în care să indice numele succesorului, să înstrăineze cota sa succesorului (vânzare, donaţie) sau să înstrăineze cota sa succesorului sub condiţie suspensivă. În ultimul caz, asociatul va participa la activitatea societăţii pe durata vieţii, iar succesorul va obţine calitatea de asociat îndată după decesul asociatului.■

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 04.08.2019 09:04:54 Raisa
    Am cititit sfaturi cu atentie si interes, mersi mult.
  • 22.02.2020 07:11:03

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
19
Afişări de site:
2416894
Vizitori unici:
5083655

WebArt Pro