Profitразделитель ссылочного текста №_9_2023, septembrie 2023

Controlul de stat şi drepturile antreprenorului

Valentin CIURIC | Sfatul Avocatului

Revista Profit continuă rubrica „Sfatul Avocatului”, lansată în aprilie curent, cu o analiză a drepturilor antreprenorului şi obligaţiilor inspectorilor din cadrul controlului de stat. Rubrica este susţinută de avocatul Valentin CIURIC, specializat în avocatură de business.

Procedura efectuării controlului este reglementată, în principal, de Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Nr. 131 din 8 iunie 2012 şi, în subsidiar, de alte prevederi speciale din Codul muncii, din Codul fiscal etc. Controlul reprezintă totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare. Autorităţile pot desfăşura controale planificate conform planului anual al controalelor sau inopinate în cazuri expres prevăzute la Art. 19 din Legea Nr. 131/2012. Lista exhaustivă a organelor şi a domeniilor de control este prevăzută în Anexa aceleaşi legi.

Organul de control întocmeşte lista agenţilor economici care urmează a fi incluşi în planul controlului pentru anul viitor şi o transmite Cancelariei de Stat pentru înregistrare în Registrul de stat al controalelor până la 1 decembrie al fiecărui an precedent, iar după aprobare o publică pe pagina sa electronică.

Autoritatea nu este în drept să efectueze control planificat în cazul în care agentul economic nu a fost inclus în plan, sub sancţiunea nulităţii actului de control indiferent dacă au fost sau nu depistate încălcări. Organul de control este obligat să respecte ordinea de executare stabilită în plan şi nu o poate modifica.

Agenţii economici pot afla dacă au fost incluşi în planurile controalelor accesând pagina web https://controale.gov.md/acasa, unde în secţiunea „Alte Controale” pot consulta planurile organelor de control pentru anul 2019 sau pot adresa gratuit o cerere privind accesul la informaţie din Registrul de stat al controalelor.

Autoritatea va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al delegaţiei de control cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua controlului, iar în cazul controlului inopinat delegaţia se înmânează la prezentarea inspectorilor.

Controlul poate fi exercitat doar de inspectorii specificaţi expres în delegaţia de control şi doar în timpul programului de activitate al persoanei controlate sau al subdiviziunii acesteia (Art. 21 din Legea Nr. 131/2012). În cazul în care este necesar de a înlocui inspectorul se întocmeşte o nouă delegaţie.

Înainte de începerea controlului inspectorul este obligat să înregistreze delegaţia în Registrul de stat al controalelor, să prezinte legitimaţia, să înmâneze delegaţia de control, să respecte termenul minim de notificare şi să argumenteze temeiul controlului inopinat, după caz.

În cazul când nu sunt respectate obligaţiile sus-menţionate persoana supusă controlului este în drept să interzică accesul în incintă şi să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi inspector, să apeleze la suportul organelor de poliţie pentru evacuarea din incintă a persoanei respective. Accesul în incintă poate fi refuzat şi în cazul în care se prezintă un singur inspector, întrucât controlul se efectuează de minimum doi inspectori.

Mai mult, inspectorii care încălcă legislaţia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător pot fi atraşi la răspundere contravenţională în baza Art. 3502 din Codul contravenţional.

În timpul controlului reprezentatul agentului economic are următoarele drepturi: a) să verifice delegaţia de control, şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a inspectorului; b) să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale; c) să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa; d) să conteste acţiunile inspectorilor; e) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în procesul-verbal de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii; f) să ia cunoştinţă de procesul-verbal de control; g) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului; h) să indice adresa sa electronică la care organul în cauză este obligat să transmită notificările şi informaţia/documentele aferente controlului.

Este important să cunoaşteţi că, agentul economic este în drept să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, suspendarea sau amânarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului.

Inspectorii nu sunt în drept să întreprindă măsuri ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii, să efectueze percheziţii, să solicite documente ce nu ţin de competenţa sa sau de obiectul controlului, să ridice bunuri, utilaje, să folosească resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) fără acordul antreprenorului.

Procedura de control se încheie prin întocmirea de către inspectori a unui proces-verbal de control, care se semnează de toţi inspectorii indicaţi în delegaţia de control, la locul efectuării controlului, iar un exemplar se înmânează persoanei supuse controlului (Art. 28 din Legea Nr. 131/2012).

Încălcările depistate de inspectori pot fi calificate ca fiind minore, grave sau foarte grave. Pentru încălcările minore pot fi emise doar prescripţii, însă nu pot fi aplicate careva sancţiuni sau măsuri restrictive.
Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de control, să prezinte dezacordul cu actul în cauză, aducând probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Operarea rectificărilor în actul de bază este inadmisibilă, însă poate fi întocmit un act adiţional.

Agentul economic care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin acţiunile sau actele inspectorilor este în drept să le conteste, prin depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă. Autoritatea va emite decizia pe marginea cererii prealabile în termen de până la 10 zile lucrătoare. Decizia autorităţii poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei sau de la data expirării termenului de examinare a cererii în cazul nesoluţionării în termen.

Dacă în timpul controlului se constată o contravenţie, fapta săvârşită şi sancţiunea aplicată se indică în Procesul-verbal de control, care substituie procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În acest caz decizia de sancţionare se contestă în ordinea prevăzută de Codul contravenţional.

Rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat cu încălcarea prevederilor Legii Nr. 131/2012. Nulitatea rezultatelor controlului se stabileşte, la cererea persoanei interesate, de către organul care a efectuat controlul sau de către instanţa de judecată.

Agentul economic supus controlului are dreptul la apărare prin posibilitatea de a fi asistat şi consultat de un avocat sau de alţi experţi, prin asigurarea accesului liber la justiţie, inclusiv în scopul despăgubirii pentru daunele materiale, morale sau de imagine.■

 

Comentarii [3]

Comentariu
  • 23.05.2019 04:37:19 Indigo
    Destul de interesant si practic pentru cei care au interes si vor sa stiu macar ceva-ceva-ceva.
  • 28.05.2019 10:21:55 Ivan
    Am o rugaminte, va rog mult, dati chit mai mult cazuri real din viata oamenilor de afaceri, mersi mult.
  • 03.03.2023 04:00:48

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
16
Afişări de site:
2416878
Vizitori unici:
5083583

WebArt Pro